همنياز نمودن دروس

به اطلاع دانشجویان محترم مهندسی مكانيك می رساند طبق آیین نامه جدید آموزشی ابلاغی توسط آموزش کل دانشگاه، از این به بعد گروه ها قادر به همنیاز کردن دروس پیش نیاز تحت هیچ عنوانی نمی باشند لذا از  شروع ترم 941 هیچ درخواستی مبنی بر همنیازی دروس پیش نیاز (طبق کاتولوگ رشته و برنامه پیشنهادی) از سوی گروه مهندسي مكانيك پذیرفته نیست .