قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 951

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 951 می رساند اخرین مهلت ارائه فرم های تعیین استاد راهنما روز چهارشنبه 95/10/8 می باشد.