قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و مکاترونیک ورودی 94


آخرین مهلت ارایه فرم پیشنهاد پایاننامه (پروپوزال) به دفتر گروه مهندسی مکانیک روز دوشنبه مورخ 95/7/5 میباشد. بدیهی است مسئولیت عدم تصویب پروپوزال به علت تاخیر در تحویل به گروه به عهده دانشجو میباشد.

با آرزوی توفیق الهی