شروع پیش ثبت نام نیمسال 961

به اطلاع دانشجویان محترم گروه می رساند جهت پیش ثبت نام ترم 961 حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با تکمیل فرم پیش ثبت نام به دفتر گروه مراجعه نمایند.( ورودی های 95 نیاز به پیش ثبت نام ندارند)