زمان بندی ارائه سمینارهای کارشناسی ارشد

پيرو بند دهم از شصت و هفتمين جلسه شوراي آموزشي گروه مهندسي مكانيك مورخ 96/4/26  به استحضار مي‌رساند كه ارائه سمينارهاي دانشجويان گرايش ساخت و توليد از ساعت 8 روز چهارشنبه 96/05/25 و ارائه سمينارهاي دانشجويان گرايش طراحي كاربردي از ساعت 10:30 روز چهارشنبه 96/05/25 و مطابق فايل پيوست در اتاق شوراي دانشكده انجام خواهد پذيرفت.

پیوست