زمان بندی ارائه سمینارهای کارشناسی ارشد مکاترونیک ورودی 96

زمان ارائه سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد مکاترونیک ورودی 961
 
زمان: دو‌شنبه 1397/6/5؛      مکان: اتاق شورای دانشکده فنی و مهندسی
 
 
ساعت ارائه
استاد راهنمای دوم
استاد راهنمای اول
شماره دانشجویی
نام دانشجو
ردیف
9
دکتر ابوالمعصومی
دکتر مهدی سلیمانی
39613181007
امیری- سیامک
1
9:15
دکتر قدیمی
دکتر جباری
39613181030
شمسی- جواد
2
9:30
دکتر مهدی سلیمانی
دکتر مرادزاده
39613181033
صادقی- محمد
3
9:45
---
دکتر ابوالمعصومی
39613181034
صادقی سرارودی- حسین
4
10
---
دکتر مدبری‌فر
39613181044
قهرمانی- امید
5
10:15
---
دکتر مؤمنی
39613181050
فضلعلی- محسن
6
10:30
---
دکتر مدبری‌فر
39613181053
محمدی- علیرضا
7
10:45
دکتر جباری
دکتر مرادزاده
39613181063
نعمتی- مسعود
8
11
---
دکتر مهدی سلیمانی
39613181066
قادری- راضیه
9
11:15
---
دکتر سوری
39613182035
یحیائی- نیلوفر
10