در خصوص اخذ دروس معرفی به استاد

الف- ارائه درس به صورت معرفی به استاد در شرایط خاص و پس از تأیید اساتید راهنما و طرح و تصویب در جلسه گروه امکانپذیر است.
ب- دانشجو موظف است درخواست خود جهت اخذ دروس معرفی به استاد را حداقل یک ترم قبل از فارغ التحصیلی جهت طرح در جلسه گروه به مدیر گروه تحویل دهد.
ج- در صورتی که دانشجو در ترم آخر بتواند با اخذ واحدهای ارائه شده فارغ التحصیل شود مجوز اخذ دروس به صورت معرفی به استاد به ایشان از طرف گروه داده نخواهد شد.