جلسه معارفه داشجویان ورودی جدید کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان ورودی جدید کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک می رساند جلسه معارفه این عزیزان به قرار زیر برگزار می گردد:

مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی روز یکشنبه 23 مهرماه راس ساعت 12:30 در کلاس 309

مهندسی مکانیک گرایش های ساخت و تولید، طراحی کاربردی و مکاترونیک روز دوشنبه 24 مهرماه راس ساعت 12:30 در کلاس 309