تمدید مهلت پیش ثبت نام نیمسال 951

به اطلاع دانشجویان محترم مهندسی مکانیک می رساند آخرین فرصت تحویل فرم های پیش ثبت نام تاریخ 95/03/24 می باشد.

لازم به ذکر است مسئولیت  عدم تحویل فرم های پیش ثبت نام به عهده دانشجو می باشد.