تاريخ ارائه سمينار دانشجويان كارشناسي ارشد طراحي كاربردي

به اطلاع كليه دانشجويان كارشناسي ارشد طراحي كاربردي مي رساند زمان ارائه سمينار روز يكشنبه مورخ 94/6/15 ساعت 9 صبح مي باشد.