برگزار نشدن کلاس های آقای دکتر خلیلی

به اطلاع می رساند کلیه کلاس های آقای دکتر خلیلی شامل ریاضیات مهندسی سیستم های انتقال آب و تولید و نیروگاه هفته آینده (28-24 بهمن) تشکیل نمی گردد. ضمنا زمان تحویل پروژه های درس محاسبات عددی پیشرفته ایشان هم به روز دوشنبه 94/12/3 موکول شده است.