ايين نامه آموزشي (جديد)

مطالعه شیوه نامه اجرایی آيين‌نامه آموزشي دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب  یکصدوپنجاه و یکمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1394/5/19 

برای تمامی دانشجويان درحال تحصيل لازم و ضروری است.

برخی از تغييرات بشرح ذيل است:

  •  رعايت کامل پيش نياز دروس کاملا اجباری است. عدم رعايت اين مهم باعث ميگردد حتی دروس پس از اخذ نمره نيز توسط آموزش دانشکده/دانشگاه حذف گردند. تنها در مواردی که دانشجو ترم آخر محسوب شود (عدم باقي ماندن حتی يک واحد و هرگونه درس معرفی به استاد) ميتواند بدون لحاظ پيشنياز انتخاب واحد نمايد.
  •  تعداد حذف و اضافه به 2 مورد حذف و 2 مورد اضافه محدود است. لذا لازم است دانشجويان در انتخاب واحد اوليه دقت کافی را مبذول نمايند. توجه شود که تغییر گروه درس نیز جزو موارد حذف واضافه محسوب می گردد.
  • دروسی که به حدنصاب نرسند در هفته قبل از شروع حذف و اضافه از سيستم آموزشی حذف و توسط گروه اطلاع رسانی ميگردند. دانشجو موظف است در بازه حذف و اضافه انتخاب واحد خود را ترميم نموده و پس از پايان مهلت حذف و اضافه آنرا قطعی نمايد.
  • دانشجو موظف است انتخاب واحد نهايي خود را در هر نيمسال به تاييد استاد راهنمای آموزشی رسانده و قطعی نمايد.
  • مدت مجاز تحصيل در دوره کارشناسی پيوسته 4 سال است.
  • به زمان مشخص شده در آيين نامه در مورد دروس پروژه توجه جدی گردد. درغير اينصورت نمره صفر توسط آموزش کل در کارنامه دانشجو درج ميگردد.